ضیافت های کاری با حفظ امنیت سلامت   با حضور اعضاء نخبه صنعت و صنف
ضیافت های کاری با حفظ امنیت سلامت با حضور اعضاء نخبه صنعت و صنف
استفاده از پتانسیل های موجود در مکان انجمن
استفاده از پتانسیل های موجود در مکان انجمن
دریافت نشان و کارت عضویت فرانگر به همراه خدمات آن متناسب با گرید فرانگر
دریافت نشان و کارت عضویت فرانگر به همراه خدمات آن متناسب با گرید فرانگر
بهره مندی از عضویت و حضور در شبکه های تجاری و اقتصادی کشوری متناسب با کسب و کار فرانگر
بهره مندی از عضویت و حضور در شبکه های تجاری و اقتصادی کشوری متناسب با کسب و کار فرانگر
عضویت در کمیسیون مهر آفرین
عضویت در کمیسیون مهر آفرین
طراحی، مصاحبه و تدوین کتاب نفیس برندینگ انجمن (هر عضو 2 صفحه شامل مصاحبه، نمایش توانمندی ها، محصولات، رمزهای موفقیت و...) تیراژگان حداقل 1000 جلد (در صورت تایید شورای سیاست گذاری)
طراحی، مصاحبه و تدوین کتاب نفیس برندینگ انجمن (هر عضو 2 صفحه شامل مصاحبه، نمایش توانمندی ها، محصولات، رمزهای موفقیت و...) تیراژگان حداقل 1000 جلد (در صورت تایید شورای سیاست گذاری)
حضور در جلسات معارفه، آسیب شناسی و تحلیل استراتژی با همراهی مسئولین استانی جهت بررسی چالش ها با اولویت شغلی و با حفظ پروتکل های سلامت WHO بر اساس نیاز سنجی شورای سیاست گذاری
حضور در جلسات معارفه، آسیب شناسی و تحلیل استراتژی با همراهی مسئولین استانی جهت بررسی چالش ها با اولویت شغلی و با حفظ پروتکل های سلامت WHO بر اساس نیاز سنجی شورای سیاست گذاری
انتخاب صنعت وند نمونه در سال 99 با تشخیص هیأت داوران تخصصی فرانگر بر اساس پروتکل های اجرایی
انتخاب صنعت وند نمونه در سال 99 با تشخیص هیأت داوران تخصصی فرانگر بر اساس پروتکل های اجرایی
مشاوره و طراحی استراتژی های توسعه فروش جهت نمایشگاه ها و رویدادهای تجاری متناسب با حوزه کاری فرانگر داخلی و خارجی (فیزیکی و دیجیتال)
مشاوره و طراحی استراتژی های توسعه فروش جهت نمایشگاه ها و رویدادهای تجاری متناسب با حوزه کاری فرانگر داخلی و خارجی (فیزیکی و دیجیتال)
همراهی و مشاوره به عنوان اسپانسرهای معنوی و مادی سمینارها و رویدادهای انجمن و یا مورد تایید هیأت مدیره انجمن
همراهی و مشاوره به عنوان اسپانسرهای معنوی و مادی سمینارها و رویدادهای انجمن و یا مورد تایید هیأت مدیره انجمن
دعوت به کافه فرانگر (اقتصادی، کارآفرینی، سینرژی، مشاوره و...) با حفظ پروتکل های سلامت با هدف برخورداری از مطالعات روز بازار (حضوری-دیجیتال)
دعوت به کافه فرانگر (اقتصادی، کارآفرینی، سینرژی، مشاوره و...) با حفظ پروتکل های سلامت با هدف برخورداری از مطالعات روز بازار (حضوری-دیجیتال)
معرفی دانشجوی کارورز به  اعضاء فرانگر بنا به درخواست
معرفی دانشجوی کارورز به اعضاء فرانگر بنا به درخواست
نصب لوگو در جایگاه طلایی انجمن بر اساس جایگاه یابی لوگو
نصب لوگو در جایگاه طلایی انجمن بر اساس جایگاه یابی لوگو
نصب چند لوگو در جایگاه طلایی بر اساس جایگاه یابی لوگو (حداکثر 2 لوگو)
نصب چند لوگو در جایگاه طلایی بر اساس جایگاه یابی لوگو (حداکثر 2 لوگو)
مشاوره، طراحی و معرفی فرانگر به ارگان ها و سازمان های دولتی و خصوصی استانی، ملی و بین المللی جهت همکاری(براساس تفاهم نامه انجمن با ارگان یا سازمان مربوطه) با رویکرد رفع چالش ها و موانع مربوطه
مشاوره، طراحی و معرفی فرانگر به ارگان ها و سازمان های دولتی و خصوصی استانی، ملی و بین المللی جهت همکاری(براساس تفاهم نامه انجمن با ارگان یا سازمان مربوطه) با رویکرد رفع چالش ها و موانع مربوطه
عضویت در جلسات (حضوری-دیجیتال)   B2B داخلی
عضویت در جلسات (حضوری-دیجیتال) B2B داخلی
مشاوره و معرفی نیروهای متخصص در حوزه منابع انسانی از دانشگاه فردوسی براساس درخواست فرانگر
مشاوره و معرفی نیروهای متخصص در حوزه منابع انسانی از دانشگاه فردوسی براساس درخواست فرانگر
حضور در جلسات معارفه، آسیب شناسی و تحلیل استراتژی با همراهی مسئولین کشوری جهت بررسی چالش ها با اولویت شغلی و با حفظ پروتکل های وزارت بهداشت براساس نیازسنجی هیأت مدیره
حضور در جلسات معارفه، آسیب شناسی و تحلیل استراتژی با همراهی مسئولین کشوری جهت بررسی چالش ها با اولویت شغلی و با حفظ پروتکل های وزارت بهداشت براساس نیازسنجی هیأت مدیره
حضور در لیست مهمانان منتخب مراسمات و دیدارهای استانی و ملی بر اساس اولویت ثبت نام با هدف شفافیت و اطلاع از سیاست های آتی اقتصادی و اجتماعی و همچنین رفع چالش های کاری فرانگر
حضور در لیست مهمانان منتخب مراسمات و دیدارهای استانی و ملی بر اساس اولویت ثبت نام با هدف شفافیت و اطلاع از سیاست های آتی اقتصادی و اجتماعی و همچنین رفع چالش های کاری فرانگر
نمایش محصولات در شوروم های فصلی انجمن جهت توسعه فروش و ارتباط با شبکه بازار (تامین کننده، واسطه، تسهیل گر، مشتری و...) بر اساس پروتکل های نمایشگاهی و همچنین درج عکس و جمله طلایی فرانگر در شو روم اختصاصی  (فیزیکی-دیجیتال)
نمایش محصولات در شوروم های فصلی انجمن جهت توسعه فروش و ارتباط با شبکه بازار (تامین کننده، واسطه، تسهیل گر، مشتری و...) بر اساس پروتکل های نمایشگاهی و همچنین درج عکس و جمله طلایی فرانگر در شو روم اختصاصی (فیزیکی-دیجیتال)
استفاده از اتاق جلسات تخصصی انجمن (فیزیکی-دیجیتالی) جهت برگزاری تشریفات و مذاکرات تجاری فرانگر همراه با پذیرایی و فیلم برداری در صورت نیاز با حفظ پروتکل های بهداشتی و با تایید شورای سیاست گذاری
استفاده از اتاق جلسات تخصصی انجمن (فیزیکی-دیجیتالی) جهت برگزاری تشریفات و مذاکرات تجاری فرانگر همراه با پذیرایی و فیلم برداری در صورت نیاز با حفظ پروتکل های بهداشتی و با تایید شورای سیاست گذاری
مشاوره و همکاری درتهیه بانک اطلاعات افتخارات شخصی و سازمانی فرانگر در راستای برندسازی شخصی و سازمانی
مشاوره و همکاری درتهیه بانک اطلاعات افتخارات شخصی و سازمانی فرانگر در راستای برندسازی شخصی و سازمانی
بسترسازی و معرفی دانشجویان ممتاز و صاحب ایده هم راستا با رسته کاری به فرانگر جهت پشتیبانی واحد تحقیق و توسعه فرانگر
بسترسازی و معرفی دانشجویان ممتاز و صاحب ایده هم راستا با رسته کاری به فرانگر جهت پشتیبانی واحد تحقیق و توسعه فرانگر
مدیریت تشریفات (دعوت و همراهی) از فرانگر در رویدادهای اجتماعی و انسانی در کشور
مدیریت تشریفات (دعوت و همراهی) از فرانگر در رویدادهای اجتماعی و انسانی در کشور
هماهنگی و برگزاری شرکت در جلسات تحقیق و توسعه متناسب با درخواست فرانگر با حفظ پروتکل های WHO   (حضوری-دیجیتال)
هماهنگی و برگزاری شرکت در جلسات تحقیق و توسعه متناسب با درخواست فرانگر با حفظ پروتکل های WHO (حضوری-دیجیتال)
تقدیر با اهدای تندیس از بنگاه های اقتصادی فرانگر با سابقه موثر (اصالت، هویت، کارآفرینی، دانش بنیان، خلاق، نوآور و...) همراه با پوشش تصویری حرفه ای براساس زمان سنجی و مکان یابی شورای سیاست گذاری
تقدیر با اهدای تندیس از بنگاه های اقتصادی فرانگر با سابقه موثر (اصالت، هویت، کارآفرینی، دانش بنیان، خلاق، نوآور و...) همراه با پوشش تصویری حرفه ای براساس زمان سنجی و مکان یابی شورای سیاست گذاری
هماهنگی و دعوت به منظور بهره برداری از هیأت های مختلف اقتصادی و تجاری بر اساس اولویت شغلی (حضوری-دیجیتال)
هماهنگی و دعوت به منظور بهره برداری از هیأت های مختلف اقتصادی و تجاری بر اساس اولویت شغلی (حضوری-دیجیتال)
اولویت حضور، مشاوره و هماهنگی در تبلیغات مشترک در بیلبوردها، نشریات، مجلات و... طرف قرارداد انجمن
اولویت حضور، مشاوره و هماهنگی در تبلیغات مشترک در بیلبوردها، نشریات، مجلات و... طرف قرارداد انجمن
معرفی و تشکیل گروه های ترکیبی و زنجیره های فروش جهت همکاری مشترک با استفاده از رقابت مشارکتی و دیجیتال مارکتینگ با هدف ایجاد و تولید حلقه های کسب و کار
معرفی و تشکیل گروه های ترکیبی و زنجیره های فروش جهت همکاری مشترک با استفاده از رقابت مشارکتی و دیجیتال مارکتینگ با هدف ایجاد و تولید حلقه های کسب و کار
مشاوره و پیگیری نقطه نظرات حوزه کاری فرانگر در سازمان ملی استاندارد ایران (تدوین، اصلاح و... ) باهدف تسهیل در شناسایی و رفع چالش های فرآیند عملیات
مشاوره و پیگیری نقطه نظرات حوزه کاری فرانگر در سازمان ملی استاندارد ایران (تدوین، اصلاح و... ) باهدف تسهیل در شناسایی و رفع چالش های فرآیند عملیات
معرفی برای برخورداری از خدمات VIP مشاوره درمانی و دریافت پکیج سلامت جهت خانواده فرانگر از متخصصین درمانی طرف قرارداد انجمن و خدمات پزشکی حرفه ای   (در منزل، محل کار، ویلا و...)
معرفی برای برخورداری از خدمات VIP مشاوره درمانی و دریافت پکیج سلامت جهت خانواده فرانگر از متخصصین درمانی طرف قرارداد انجمن و خدمات پزشکی حرفه ای (در منزل، محل کار، ویلا و...)
هماهنگی جلسات مشاوره تخصصی فرانگر با خبره فرانگر بر اساس پروتکل های اجرایی
هماهنگی جلسات مشاوره تخصصی فرانگر با خبره فرانگر بر اساس پروتکل های اجرایی
امکان سنجی ایجاد شبکه سازی مشتریان وفادار اعضا
امکان سنجی ایجاد شبکه سازی مشتریان وفادار اعضا
خدمات رزرو جایگاه VIP درجلسات تخصصی انجمن براساس دستور العمل هیأت مدیره
خدمات رزرو جایگاه VIP درجلسات تخصصی انجمن براساس دستور العمل هیأت مدیره
هماهنگی سخنرانی در دانشگاه های معتبر مشهد و کشور (تجربیات-رویکردها) همراه با پوشش تصویری حرفه ای در صورت درخواست فرانگر و  تایید شورای سیاست گذاری
هماهنگی سخنرانی در دانشگاه های معتبر مشهد و کشور (تجربیات-رویکردها) همراه با پوشش تصویری حرفه ای در صورت درخواست فرانگر و تایید شورای سیاست گذاری
هماهنگی حضور در برنامه های مرتبط با کسب و کار فرانگر در صدا و سیمای استانی و ملی بنابه درخواست در صورت تایید شورای سیاست گذاری و سازمان مطبوع
هماهنگی حضور در برنامه های مرتبط با کسب و کار فرانگر در صدا و سیمای استانی و ملی بنابه درخواست در صورت تایید شورای سیاست گذاری و سازمان مطبوع
هماهنگی استفاده از خدمات شهری و کشوری VIP بر اساس قرارداد فی مابین انجمن و سازمان متبوع با هدف مدیریت ارزش جایگاه و زمان فرانگر
هماهنگی استفاده از خدمات شهری و کشوری VIP بر اساس قرارداد فی مابین انجمن و سازمان متبوع با هدف مدیریت ارزش جایگاه و زمان فرانگر
دعوت به جلسات اتاق فکر و تصمیم سازی استراتژیک انجمن همگون با کسب و کار و   تایید شورای سیاست گذاری (حضوری- دیجیتال)
دعوت به جلسات اتاق فکر و تصمیم سازی استراتژیک انجمن همگون با کسب و کار و تایید شورای سیاست گذاری (حضوری- دیجیتال)
تسهیل دریافت وام تا سقف 500.000.000 ریال به دانشجویان دانشگاه فردوسی معرفی شده توسط فرانگر که دارای ایده های کاربردی هستند در صورت شرایط احراز و بر اساس تفاهم نامه فی مابین بانک های طرف قرارداد (با 6 ماه تنفس در پرداخت)
تسهیل دریافت وام تا سقف 500.000.000 ریال به دانشجویان دانشگاه فردوسی معرفی شده توسط فرانگر که دارای ایده های کاربردی هستند در صورت شرایط احراز و بر اساس تفاهم نامه فی مابین بانک های طرف قرارداد (با 6 ماه تنفس در پرداخت)
هماهنگی حضور در برنامه های ویژه و تخصصی صدا و سیما (پایش،گفتگو ویژه خبری و... ) بنا به درخواست فرانگر و در صورت تایید سازمان مطبوع و شورای سیاست گذاری
هماهنگی حضور در برنامه های ویژه و تخصصی صدا و سیما (پایش،گفتگو ویژه خبری و... ) بنا به درخواست فرانگر و در صورت تایید سازمان مطبوع و شورای سیاست گذاری
ترجمه مصاحبه های ویدئویی اختصاصی فرانگر به 2 زبان از 6 زبان مطرح دنیا به انتخاب فرانگر
ترجمه مصاحبه های ویدئویی اختصاصی فرانگر به 2 زبان از 6 زبان مطرح دنیا به انتخاب فرانگر
اختصاص پروفایل VIP در وبسایت انجمن با امکانات ویژه بر اساس پروتکل های فنی
اختصاص پروفایل VIP در وبسایت انجمن با امکانات ویژه بر اساس پروتکل های فنی
امکان استفاده از خدمات انجمن در صورت توسعه جغرافیایی
امکان استفاده از خدمات انجمن در صورت توسعه جغرافیایی
هماهنگی با دانشکده سبز دانشگاه فردوسی جهت مشاوره برای دریافت نشان معتبر جهت صنایع و خدمات فرانگر بنا به درخواست
هماهنگی با دانشکده سبز دانشگاه فردوسی جهت مشاوره برای دریافت نشان معتبر جهت صنایع و خدمات فرانگر بنا به درخواست
امکان معرفی شخصیت های تاثیرگذارصنعت کشور در اطلس بزرگان صنایع ایران در صورت تایید شورای سیاست گذاری
امکان معرفی شخصیت های تاثیرگذارصنعت کشور در اطلس بزرگان صنایع ایران در صورت تایید شورای سیاست گذاری
هماهنگی و معرفی پژوهشکده های متخصص، مرتبط با رسته کاری فرانگر در سطح کشور
هماهنگی و معرفی پژوهشکده های متخصص، مرتبط با رسته کاری فرانگر در سطح کشور
مشاوره و راه اندازی مراکز نوآفرینی زودبازده در کسب و کارهای تخصصی فرانگر
مشاوره و راه اندازی مراکز نوآفرینی زودبازده در کسب و کارهای تخصصی فرانگر
دعوت از مسئولین استانی و ملی به درخواست فرانگر در صورت تایید سازمان مطبوع در انجمن با میزبانی واحد تشریفات با هدف اعتبار حاصل از هم آرایی برند فرانگران با حضور کارشناس عالی انجمن و در صورت تایید شورای سیاست گذاری
دعوت از مسئولین استانی و ملی به درخواست فرانگر در صورت تایید سازمان مطبوع در انجمن با میزبانی واحد تشریفات با هدف اعتبار حاصل از هم آرایی برند فرانگران با حضور کارشناس عالی انجمن و در صورت تایید شورای سیاست گذاری
عضویت در ستاد تسهیل انجمن با هدف رفع موانع تولید و خدمات اعضاء فرانگر
عضویت در ستاد تسهیل انجمن با هدف رفع موانع تولید و خدمات اعضاء فرانگر
قرار دادن پرچم فرانگر در اتاق کنفرانس انجمن   (بنا به تایید هیأت مدیره)
قرار دادن پرچم فرانگر در اتاق کنفرانس انجمن (بنا به تایید هیأت مدیره)
معرفی ظرفیت های سرمایه گذاری و سرمایه پذیری اعلام شده به انجمن در سطح محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی جهت فعالیت های اقتصادی فرانگر
معرفی ظرفیت های سرمایه گذاری و سرمایه پذیری اعلام شده به انجمن در سطح محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی جهت فعالیت های اقتصادی فرانگر
اولویت استفاده از خدمات پیش خوان صنعت و مزایای ارتباطی آن
اولویت استفاده از خدمات پیش خوان صنعت و مزایای ارتباطی آن
هماهنگی بهره مندی از مشاورین تخصصی عارضه یابی بر اساس اسکن بخش های (تولید، منابع انسانی، برند سازی و سلامت کسب و کار و..) در فضای ضد بحران بنا به درخواست و تنظیم پروتکل های اجرایی در هر فصل   (حضوری-آنلاین)
هماهنگی بهره مندی از مشاورین تخصصی عارضه یابی بر اساس اسکن بخش های (تولید، منابع انسانی، برند سازی و سلامت کسب و کار و..) در فضای ضد بحران بنا به درخواست و تنظیم پروتکل های اجرایی در هر فصل (حضوری-آنلاین)
هماهنگی و مشاوره های تخصصی در خصوص فعالیت های بانکی و مالی (تهاتر و...) داخلی و خارجی
هماهنگی و مشاوره های تخصصی در خصوص فعالیت های بانکی و مالی (تهاتر و...) داخلی و خارجی
درباره ما
ما در فرانگران در طی ۱۰ سال سعی کرده ایم تا بهترین ها را گرد هم آوریم و در این راه لطف خدا، همکاری و همدلی اعضای هیئت مدیره، عامل موجبات این امر را فراهم آورده است.
دسترسی سریع
ما در شبکه های اجتماعی
مشهد، میدان آزادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مرکز توسعه فناوری‌های پیشرفته / برنامه نویسی و توسعه توسط Iranwebs.Com
05138836016